Pratik Bilgiler

 

PRATİK BİLGİLER

 

1- ASGARİ ÜCRETİN NET’İ BRÜT’Ü VE İŞVERENE MALİYETİ

 

01.01.2018- 31.12.2018 arası

 

As.Üc. Çalışanlar için

Kapıcılar İçin

İşverene Maliyeti

 

 

 

Brüt Ücret

2.029,50

2.029,50

2.029,50

 

 

 

SSK İşçi payı (%14)

284,13

284,13

-

 

 

 

SSK İşveren payı (%20.5-5)

-

-

314,57

 

 

 

İşsizlik Sig.İşçi Payı (%1)

20,30

20,30

-

 

 

 

İşsizlik Sig.İşveren Payı (%2)

-

-

40,59

 

 

 

Gelir Vergisi Matrahı

1.725,07

-

-

 

 

 

Gelir Vergisi (%15)

258,76

-

-

 

 

 

Damga Vergisi(binde 6,6)

15,40

-

-

 

 

 

Kesintiler Toplamı

578,59

304,43

-

 

 

 

Net

1.603,12

1.725,07

-

 

 

 

İşverene Toplam Maliyeti

-

-

2.384,66

 

 

 

Açıklama: 01.01.2014 tarihinden itibaren 16 yaş altı çalışanlar içinde Asgari Ücret uygulanacaktır.
Not: Bu hesaplamaya ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ dahil değildir.

 

2018 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (TL)  
(GVK md.32)

Bekar veya evli olup; eşi çalışan için

152,21

Çalışmayan eş için

30,44

İlk iki çocuk için (12,05 x 2)

45,66

Üçüncü ve diğer çocuklar için (kişi başına)

30,44

2- ÇIRAK VE STAJER ÖĞR. ÜCRETLERİ (01.01.2018 tarihinden itibaren) 
(3308/25)

 

a ) Aday çırak ve çırağa asgari ücretin % 30' u

608,85

 

b) Meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine

- 20 ve üzeri pers. çalış. iş yerlerinde Asg. üc. net tutarının  %30

480,94

- 20’den az pers. çalış. iş yerlerinde Asg. üc. net tutarının  %15

240,47

 

6-YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER (Is Kan.Md. 53)

a) 1 Yildan 5 Yila Kadar Olanlar (5 yil dahil)

14 Is Günü

b) 5 Yildan 15 Yila Kadar Olanlar

20 Is Günü

c) 15 Yil (Dahil) ve Daha Fazla Olanlar

26 Is Günü

d) 18 ve Daha Küçük Yastaki Isçilerle 50 ve
Daha Yukari Yastaki Isçiler

En Az 20 Is Günü


Not: Yer Altı İşlernde Çalışanlar İçic 4 İş Günü İlave

 

12- İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ

İşçi Payı %1

İşveren Payı %2

Devlet Katkı Payı %1

 

13- İSTEĞE BAĞLI VE ASKERLİK BORÇLANMASI PRİMİ( 01.01.2018 itibariyle)

82’nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında    kalmak üzere kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32’sidir.  (5510/41-52)
En az aylık tutar sağlık primi dahil 649,44 TL’dir.

 

14- SİGORTALI GİRİŞ BİLDİRİMİ

a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde: Çalışmaya başladığı gün, Kuruma

b) İlk defa İşyeri  bildirgesi veren işyerlerinde: Bir ay içinde, Kuruma

c) Faaliyetteki işyerlerinde: İşe başlamadan önce, Kuruma

 

15- SİGORTALI ÇIKIŞ BİLDİRİMİ

a) 10 gün içinde Kuruma,

 

16- İŞYERİ BİLDİRİMİ

a) İşyeri bildirgesi: En geç sigortalı çalışmaya başladığı tarihte Kuruma

b) İşyeri kapanışı: Bir ay içinde Kuruma

c) İşyerinin miras yoluyla intikali: Ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma

d) İşyerinin devri, nakli ve intikali: Takip eden ongün içinde Kuruma,

 

 

 

18- 5510 SAYILI KANUNA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI 
(01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası  Asgari Ücret: 1.777,50 TL)

CEZA

İLGİLİ

MADDELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2014 YILI
CEZA
MİKTARI TL

102/a

8/1, 61

İşe giriş ve genel sağlık sigortasına ait bildirgeleri usulüne uygun ve zamınında vermeyenlere her bir sigortalı için

As.Üc. Tutarında

 

 

Bildirgelerin verilmediğinin mahkeme kararıyla veya kurum tarafından tespiti her bir sigortalı için

As.Üc.  2 Katı

 

 

Tespit tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bildirgelerin verilmemesi halinde her bir sigortalı için

As.Üc.  5 Katı

102/b

11

İşyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakline ait bildirgeyi usulüne uygun ve zamanında bildirmeyenlere;

 

 

 

1) Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için

As.Üc. 3 Katı

 

 

2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için

As.Üc. 2 Katı

 

 

3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için

As.Üc. Tutarında

 

 

•    Süresi geçen bildirgelerin kuruma ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde

As.Üc.  2/3’ü

102/c

86/1

Aylık prim ve hizmet belgesi ile  işyeri kayıtlarına ait belgeleri usulüne uygun ve zamanında göndermeyenlere her bir fiil için;

 

 

 

1) Belgelerin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

As.Üc. 1/5’i

 

 

2) Belgelerin ek olması halinde asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

As.Üc. 1/8’i

 

86/5

3) Ek bildirgenin kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda (her bir ek belgede kayıtlı sig. sayısı başına)

As.Üc. 1/2’si

 

 

4) Belgenin mahkeme kararı, kurum veya diğer kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tesbitler sonucu düzenlenmesi, asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın aylık,

As.Üc. 2 Katı

102/d

59

Kurumun incelemeye yetkili memurları veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden,

 

 

 

Kuruma bildirilmediği tesbit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,

As.Üc. 2 Katı

102/e

86/2

İşveren, işyeri defter, kayıt ve belgelerini kurum denetim ve kontrol memurlarınca istenilmesi  halinde onbeş gün içinde, mücbir sebep olmaksızın ibraz etmez ise;

 

 

 

1) Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlara

As.Üc. 12 Katı

 

 

2) Diğer defterleri tutmakla mükellef olanlara

As.Üc. 6 Katı

 

 

3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara

As.Üc. 3 Katı

 

 

4) Tasdiksiz ve  tutulan defterlerin geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her biri takvim ayı için

As.Üc. 1/2’si

 

 

5) Ücret tediye bordrosunun imzasız ve gerekli bilgilerin olmaması durumunda geçerli sayılmaz ve herbir geçersiz ücret tediye bordrosu için

As.Üc. 1/2’si

102/f

85/5

Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak, kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile bankalar, Kurumca istenilen bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde kuruma vermemeleri durumunda aylık

As.Üc. 2 Katı

102/g

8/3, 9/1,3
47/3, 90/1

Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılık başlangıcından itibaren tescillerini yapan ilgili kurumların işe giriş bildirgesini engeç onbeş gün içinde ,Tarımsal faaliyette  bulunanların ise bir ay  içerisinde, köy ve mahalle muhtarları  ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına çalışanların sigortalılıklarının sona erdiğini on gün içinde,

 

 

 

Vazife malullüğüne sebep olan olayın kamu idaresince on beş gün içerisinde kamu idareleri, döner sermaye ve bankacılık kuruluşlarının ihale ile yaptırdıkları işleri üstlenenleri on beş gün içerisinde kuruma bildirmemeleri

As.Üc. Tutarında

102/g

8/7

Kamu idareleri ile bankaların, işlemlerini yaptığı kişilerin sigortasız olduğunu tespit ettiği  kişileri Kuruma bildirmemeleri halinde  sigortalı başına

As.Üc.  1/10’u

102/h

11/3,6

Ticaret sicil memurluklarının kendilerine bildirilen şirket kuruluşu, çalıştırılacak işçi sayısı ve işe başlama tarihinikuruma on gün içerisinde bildirmemeleri

 

 

 

Valilikler, blediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kuruluşların verdikleri yapı ve her türlü ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin bilgileri kuruma vermemeleri halinde her bir bildirimin yükümlülüğü için

As.Üc. Tutarında

102/ı-1

 

Kurumca denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurların, inceleme ve soruşturma görevini  yerine getirmesini engelleyen işverenler, sigortalılar ve işyeri sahiplerine

As.Üc. 5 Katı

102/ı-2

 

Kurum görevlilerinin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla, cebir ve tehdit kullanan işvrenler, sigortalılar ve işyeri sahiplerine aylık

As.Üc. 10 Katı

102/i

100

Kurum tarafıdan istenen bilgi ve belgeleri herhangi bir  mücbir sebep olmaksızın kuruma vermeyen her türlü kurum  ve kuruluşa aylık

As.Üc. 5  Katı

102/i

100

Kurum tarafından istenen belgelerin  kuruma  geç verilmesi  halinde ise aylık

As.Üc. 2 Katı

102/i

100

4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde işverenlerce istenilen bildirimlerin süresinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık

As.Üc. 1/10’u

 

102/i

100

İstirahat raporlarının hiç bildirilmemesi halinde ise sigortalı  başına aylık

As.Üc. 1/2’si

102/j

9

9/a’ya göre sigortalılığı sona erenler 506 sk.nun geçici 20’nci maddesinde yer alan sandıklara başlama ve sona ermesinde bildirimi süresi içinde vermeyenlere her bir sigortalı için

As.Üc. Tutarında

102/k

100

Bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlara

As.Üc. ½’si

102/l

100

Ek-6: Ticari taksi, dolmuş vb. nitelikteki iş yerleri: kısmi  süreli çalışanlarınkuruma bildirim, meslek odalarının ise  kontrol yükümlülüklerini yerine getirilmemesi halinde (Her bir fiil için)
As.Üc. Tutarında19- AVUKAT TUTMA ZORUNLULUĞU

SERMAYESİ 250.000 TL OLAN ANONİM ŞİRKETLERLE ÜYE SAYISI 100 VEYA DAHA FAZLA OLAN YAPI KOOPERATİFLERİ BİR AVUKAT TUTMAK ZORUNDADIR. Yür.10.11.2001 (1136 Say.Kan. Mad. 35/3) Bu hükme aykırı davranan kuruluşlara her ay için iki aylık Asgari ücretin brüt tutarı kadar İPC verilir.

 

 

 

26- Anonim, Eshamlı Komandit ve Limited şirketleri ile Yatırım Fonlarının

kuruluşlarına, Sermaye  Artırımlarına  ve süre uzatımlarına İlişkin Kağıtlar Damga Vergisinden Müstesnadır. (488 S.K. 2 Sayılı Tablo IV/16 bent)

 

27- BEYANNAMELERİN IMZALATILMASININ ÜST SINIRI

2016 Yılı Aktif Toplamı

8.012.000 TL

Net Satışlar Toplamı

16.019.000 TL

Bu hadlerden her hangi birinin aşılması beyannamelerin imza mecburiyetini ortadan kaldırmaktadır. Yeminli mali müşavirlerin tasdiki için herhangi bir koşul yoktur.

 

 

29- 1.1.2017 İTİBARİ İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE 
TASDİK RAPORU DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN HADLER 
(37 sıra no.lu Tebliğ %3,83 ile  artırılan)

1- İhracat ve ihraç kaydıyla tecil-terkin, uluslararası  taşımacılık hizmetleri, petrol arama, teşvik belgeli yatırımlarda, diplomatik istisnalarla ilgili işlemlerde:

562.000 TL

2- KVK md.5’de yer alan vergi dışı tutarlar ile kurum  kazancından indirilen gelirlere ilişkin işlemlerde:

278.000 TL

3- Bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatı ile ilgili işlemlerde

148.000 TL

4- Karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan belgelerde:

29.000 TL

30 - EK MALİ TAB.DÜZEN.ZORUNDA OLANLAR (M.S.U.T Seri 10)


2014                         13.330.500 TL         veya     29.622.800 TL'yi aşan 2015 yılında
2015                         14.074.300 TL         veya     31.275.800 TL'yi aşan 2016 yılında
2016                         14.613.300 TL         veya     32.473.700 TL'yi aşan 2017 yılında


31- YEMEK BEDELİ (GVK Md. 23/8) (TL)

2015 Yılı için 13,00 TL  2016 Yılı için 13,70 TL    2017 Yılı için 14,00 TL


32- YATIRIM İNDİRİMİ(GVK md.19)

• Yatırım İndirimi 08.04.2006’dan itibaren kaldırılmıştır.

• Devreden indirimler 2008 den sonraki yıllarda da uygulanacaktır.(GVK Geç.Mad.69)

• Tamamlanmamış yatırımlar tamamlanarak indirim uygulanacaktır.

• YMM tasdik şartı 250.000 TL dir.

 

 

34- GEÇICI VERGI ORANLARI

a) Gelir Vergisi Mükellefleri Için (GVK.Mük.120 Md.) ) (1.1.2006 tarihinden itibaren)

%15

b) Kurumlar Vergisi Mükellefleri Için (KVK.Md.32) (1.1.2006 tarihinden başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere)
c ) Kurumlar Vergi Oranı 2018,2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerinde

%20            %22

 

37- TEVKIF SURETIYLE ÖDENEN VERGININ MAHSUBU

1- Kesilen verginin beyannamede gösterilen gelire ilişkin olması,

2- İstenen belgelerin ibrazı ve formun doldurulması,

3-  Belgelerin yıllık beyanname ile birlikte verilmesi şartıyla,

Mahsuben iade işlemi için belli bir sınır yoktur, inceleme ve teminat aranmaz
YMM raporu istenmez (GVK Gn.Tb.No:252).

 

38- MAHSUPTAN ARTANIN NAKDEN IADESI
(GVK Gen.Teb.No:252)

1- Inceleme ve teminat aranmadan 10.000 TL

2- YMM raporu aranan sinir 100.000 TL

3- 100.000 TL’yi aşan iade için inceleme raporu şarttır.

 

 

41- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- a) Telif Ödemelerinde (GVK md.18 için) (94/2-a)

%17

b) Diger (Serbest Meslek Ödemelerinde)(94/2-b)

%20

2- Kira Ödemelerinde (Vakiflar ve Kooperatifler dahil)(94/5-b,c)

%20

3- Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri (Geç.67/2’ye göre)

%10

4- Mevduat Faizlerinden (Geç.67/4’e göre)

%15

5- Repo Kazançlarindan (Geç.67/4’e göre)

%15

6- Zirai Mahsul ve Hizmet Alimlarinda (Md.94/11)

 

a) Hayvanlar ve Mahsullerinden, (Borsaya tescilli olan)

% 1

b) Disinda Kalanlar için

% 2

Diger Zirai Mahsul Alimlarinda

 

a) Borsaya tescil Ettirilenler için

% 2

b) Disinda Kalanlar için

% 4

Zirai Faaliyet Kapsaminda ifa edilen Hizmetlerden

 

a) Orman Idaresine veya Orman Idaresine taahhütte
bulunan Kurumlara yapilan orman agaçlandirilmasi, bakimi, ürünlerin
toplanmasi, tasinmasi ve benzeri hizmet ödemelerinde

% 2

b) Digerlerinde

% 4

 45 - GAYRİMENKUL SERMAYE İSTİSNASI (GVK MD21) (TL)


a) 2015 yılı için (Meskenlerde)        3.800 TL
b) 2016 yılı için (Meskenlerde)        3.900 TL
c) 2018 yılı için (Meskenlerde)   4.400 TL

46- TEVKİFATA TABİ MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA BEYAN SINIRI  (GVK md.86/c)


a) 2016 yılı için       30.000 TL
b) 2017 yılı için       30.000 TL
c) 2018 yılı için     34.00  TL

47- TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER (GVK md.86)

Aşağıdaki hallerde yıllık beyanname verilmez ve beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

a) Tek işverenden alınan tevkifata tabi ücretler

b) İkinci işverenden alınan ve tutarı 34.000 TL’yi
aşmayan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler

c) Vergiye tabi gelir toplamı(a) ve (b) de yazılı olanlar hariç
34.000 TL’yi  aşmaması koşuluyla tevkifata tabi tutulmuş
ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları

Not: 34.000 TL’lik  tutar 2018 yılı için geçerli.

 

48- BASİT USULE TABİ OLMANIN ŞARTLARI (TL)

a ) Kira Gelirleri Yönünden (GVK Md. 47/2).
Büyükşehir Belediyelerde    2017 yılı için yıllık 6.500 TL
Büyükşehir Belediyelerde 2018 yılı için yıllık 7.400 TL
Büyükşehir Belediyelerd

Diğer Yörelerde                 2017 yılı için yıllık 4.300 TL
Diğer Yörelerde 2018 yılı için yıllık 4.900 TL
Büyükşehir Belediyelerde

b ) Basit Usule Tabi olmanın Özel  Şartları (GVK Md.48) (TL)

Yıllar Alış Satış İş Hasılatı İş Hasılatı + Satış

2016 88.000 126.000 42.000 88.000
2017 90.000 130.000 43.000 90.000
2018 100.000 148.000 49.000 100.000Not: Basit usule tabi olmak için 31.12.2017 tarihinde bu hadlerin aşılmaması gerekir.

 

49-       2018’DE BEYAN EDİLECEK 2017 GELİRLERİNE 
UYGULANACAK  VERGİ TARİFESİ (GVK md.103)

13.000 TL’ye kadar

%15

30.000 TL’nin 13.000  TL’si için 1.950 TL, fazlası

%20

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin
30.000 TL’si için 5.350 TL ), fazlası

% 27

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, ( ücret gelirlerinde 110.000 TL’den  fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL) fazlası
Oranında vergilendirilir.

% 35

2018 YILI  GELİRLERİ İÇİN VERGİ TARİFESİ  (GVK Md.103)

 

14.800 TL’ye kadar

%15

34.000 TL’nin 14.800  TL’si için 2.220 TL, fazlası

%20

80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin
34.000 TL’si için 6.060 TL ), fazlası

%27

80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, ( ücret gelirlerinde 120.000 TL’den  fazlasının 120.000 TL’si için 26.280 TL) fazlası                                                   

Oranında vergilendirilir

% 35

 

 

50- AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI (VUK md.313)(2018 Yılı) (TL)

1000 TL

 

 

51- KDV IADELERI

1- 1- İndirimli orana tabi KDV iadeleri 2017 yılına ilişkin olarak  (123 KDV Teb. ile) 21.400 TL’yi aşan kısımlar için uygulanacaktır. (KDVK md. 29/2) 

 

2- Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporlarına göre (37 sıra no.lu Tebliğ)(29/2. maddede yer alan indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili iade işlemlerinde 2018 yılı için) (%14,47)

1.121.000

3 - Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Fason İşlerle İlgili
Tevkifat Uygulamasında Nakden veya Mahsuben İade, İade
Tutarına Bakılmaksızın Vergi İnceleme Raporuna Göre
Yapılacaktır. (KDV Teb. I-C-Bölümü = 2.1.5.2.1)

5.000

 

52-KDV İADELERİNDE İNCELEME RAPORU VEYA TEMİNAT ARANILMAKSIZIN İADE EDİLEBİLECEK TUT. (KDV.Tebliğler)

1 - İhracaat ve İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimler

5.000

2 - Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Döviz Karşılığı Yapılan Teslimler

5.000

3 - Taşımacılık (Kara, Deniz Hava ve Demir yolu) İstisnası

5.000

4 - Uluslararası Kuruluşlara ve Mensuplarına Yapılan (Diplomatik) İstisna, Araçlara ilişkin, Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin, Petrol arama Faaliyetleri ve Teşvik Belgesi Kapsamında Makina ve Teçhizat Teslimlerinden Doğan İstisna:

5.000

 

 

 

53- FATURA KESME SINIRI (VUK Md.232)
(2018 yılı)

1000 TL

 

54- YENIDEN DEGERLEME ORANLARI ( %)

YILI

ORANI

YILI

ORANI

YILI

ORANI

2005

9,8

2009

2,2

2013

3,93

2006

7,8

2010

7,77

2014

10,11

2007

7,2

2011

10,26

2015

5,58

2008

12

2012

7,80

2016

3,83

2017

14,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55- USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Md.352) (2018 Yılı için)

 

Birinci 
Derecede (TL)

Ikinci 
Derecede (TL)

1 – Sermaye Şirketleri

148

80

2 - Birinci Sınıf Tüccar ve Serb.Mes.Erb.

90

45

3 - İkinci Sınıf Tüccarlar

45

21

4 - Yukardakiler Dışında Kalıp;
Beyanname ile G.V.’ye Tâbi Olanlar

21

12

5 - Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler

12

5,70

6 - Gelir Vergisinden Muaf Esnaf

5,70

3,20

 

56- BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İÇİN 
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (TL) (2018)

(VUK’un 86, 148, 150, 256 ve 257’nci  Maddelerinde Yer alan Zorunluluklar ile Mük.     257’nci maddesi Uyarınca Getirilen Zorunluluklar)(VUK Mük. Md. 355)  (5904 sk. ile Yür: 01.08.2009)

a) Birinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı

1.600

b) İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan Çiftçiler ile Basit Usulde Vergilendirilenler

800

c) Yukarıda Belirtilenler Dışında Kalanlar  ( 400 TL )

 

(Tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilebilecek 
toplam Özel Usulsüzlük Cezası (VUK Teb.460) 1.2
00.000

 

57- FORM (Ba) ve (Bs) İLE BİLDİRİLECEK TUTAR ( KDV hariç)

 

- 2008 ve 2009 yılları için aylık ( 381 No.lu VUK Teb.) Düzenlenen 
formlar takip  eden ayın 5’inci gününden itibaren bir sonraki ayın 
5’inci günü akşamına kadar verilecektir.

8.000 TL

2010 ve mütakip yıllar için (396 no.lu VUK Teb.) düzenlenen formlar, takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamına kadar verilecektir.

5.000 TL58- YILLAR İTİBARI İLE DEFTER TUTMA HADLERİ
Yıllar Yıllık Alışların Tutarı Yıllık Satışların Tutarı Gayrisafi İş Hasılatı İş Has. Beş Katı ile Yıl.St.Tut.Top
2014 150.000,00 TL 200.000,00 TL 80.000,00 TL 150.000,00 TL
2015 160.000,00 TL 220.000,00 TL 88.000,00 TL 160.000,00 TL
2016 168.000,00 TL 230.000,00 TL 90.000,00 TL 168.000,00 TL

2017       170.000,00 TL       230.000,00 TL       90.000,00 TL          170.000,00 TL
2018       190.000,00 TL       260.000,00 TL      100.000,00 TL         190.000,00 TL59- SINIF DEGISTIRME

 

1- Genel tebliglerle ilan edilen yukardaki hadler mükellefin 31.12. itibariyle cirosu ile mukayese edilecektir. Mükellefin fiili cirosu bu hadlerin içinde ise bilanço esasina göre defter tutmaya devam edilecektir.

 

2- Bu hadlere ulasmamis olanlar isletme defteri tutmaya devam edeceklerdir.

 

3- Bilançodan isletmeye geçmek içinVUK Md. 179’daki sartlara uyulacaktir.

 

4- Isletme Defterlerinden bilanço esasina geçmek için VUK Md. 180’deki sartlar aranacaktir.

 

 Notlar:

*5083 Sayılı Kanuna göre; Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz.

*5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

*01.06.2005 tarihinde türürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.

Dipnotlar:

1- İş Kanununun 102.maddesinin a fıkrasında 5754 sayılı Kanunla değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Kanun 08.05.2008 tarihli 26870 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2-85.maddenin 1.fıkrasında 5763 sayılı Kanunun 5.maddesi ile yapılan değişiklik 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3- 5763 sayılı Kanunla değişik 108. madde uyarınca idari para cezası doğrudan Türkiye İş Kurumu İl Müdürü tarafından verilmektedir.İdari para cezası miktarı 4904 sayılı Kanunun 20. maddesinin "h" bendinde belirtilen tutardır.

 

62- ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (2018 yılı için) (Md. 353) (TL)

1 - Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenmemesi veya düzenlenen bu belgelerin gerçeği yansıtmaması halinde; her bir belge için 240 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının (Ceza miktarı  240 TL’den az,  120.000 TL’den fazla  olamaz)

%10’u

2 - Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Fiş, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müşteri Listesi ile Maliye Bakanlığı’ nca düzenlenme mecburiyeti getirilen belgelerin düzenlenmemesi, bulundurulmaması ve kaydedilmemesi veya düzenlenen bu belgelerin gerçeği yansıtmaması halinde; her bir belge için  (Ceza miktarı her belge için her tespitte 12.000 TL, yıl içinde de  120.000 TL’yi aşmamak  kaydıyla)

240

3 - Fatura, Gider Pusulası,  Muhstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Fişi, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti almadıklarının tespitinde

48

4 - Vergi Levhasını bulundurmayan ve asmayanlara 

240

5 -     İşyeri Kapatma Cezası : 5228 s.k. 60/1-b maddesi ile VUK 353/5  kaldırılmıştır. Yür. 31.07.2004

 

6 - Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolara ilişkin usul ve esaslara uymayanlara 

5.700

7 - VUK’un 8’inci maddesinin son fıkrası uyarınca düzenlenen tek vergi numarası ile ilgili mecburiyetlere uymayanlara 

290

8 - Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa İşletmecilerine (Ancak ceza miktarı bir takvim yılı içinde 180.000 TL’yi aşamaz)

900

9 - 4358 S. Kanun uyarınca işletmeler Vergi Kimlik No’su zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri yerine getirmeyenlere

1200

10 - VUK’un 127/d bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan araç sahibi adına

900

 

63- e- beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermeyip, ilk 30 gün içerisinde verilmesi halinde 1/10 oranında, takip eden ikinci 30 gün içerisinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır. (VUK mük. md. 355/5.fıkra)

 

64- Bildirim veya FORM’lara ilişkin olarak; verilme süresinden sonra ilk 10 gün içerisinde düzeltme verilmesi durumunda Özel Usulsüzlük Cezası uygulanmaz. Ancak takip eden 15 gün içerisinde verilmesi halinde 1/5 oranında Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır. (VUK mük. md. 355/6.fıkra)

 

ÇALISANLARA ÇESITLI ADLARLA YAPILAN ÖDEMELERDE SIGORTA PRIMI, GELIR VERGISI VE DAMGA VERGISI KESINTILERI (1.1.2018)

 

ÖDEMENIN TÜRÜ

SSK KESINTISI

GELIR VERGISI

DAMGA VERGISI

1

Asil Ücret

SSK tavanivar

Var

Var

2

AskerlikYardimi

Var

Var

Var

3

Aile Yardimi

BelliMiktariAsanKisma Var

Var

Var

4

Avanslar (Geri ödemeli)
.(MuhtasarBeyennameDöneminiGeçmiyorsa)
.Geçiyor ise GVKMad.94 Göre


Yok 

Yok


Kesilmiyor (Muh.Bey.Dön.Geçmiyorsa)

Var(Geçiyor ise GVK 94'e göre)


Var
Var

5

Ayakkabi Bedeli (GVk md.27/2 hariç)

Var

Var

Var

6

Bayram yardimi veharçligi

Var

Var

Var

7

Çocuk Yardimi(GVK md.23/12)

BelliMiktariAsanKisma Var

Belli miktari asan kismavar

Var

8

Çiraklik Ücreti (3308S.K.GVK25/5)

Yok (DevletKarsiliyor)

Yok

Yok

9

Dogum Yardimi(GVK md.25/5)

Yok

Belli miktari asan kismavar

Var

10

Egitim ÖgretimYardimi

Var

Var

Var

11

Elbise Dikis Bedeli

Var

Var

Var

12

Evlenme Yardimi

Yok

Belli miktari asan kismavar

Var

13

Fazla Mesai

Var

Var

Var

14

Giyecek Yardimi(ayni)

Yok

Var

Var

15

Giyecek Yardimi(Nakdi)

Var

Var

Var

16

Ikramiye

Var

Var

Var

17

Izin Harçligi

Var

Var

Var

18

Idareci Primi

Var

Var

Var

19

IstirahatYardimi(ssk'caIs.Gör.Öd.)

Yok

Var

Var

20

Ihbar Tazminati

Yok

Var

Var

21

Kidem Zammi

Var

Var

Var

22

Kasa Tazminat

Yok

Var

Var

23

Kidem Tazminati

Yok

Yok

Var

24

Kardan Hisse Ücret

Var

Var

Var

25

Komisyon seklinde ödenen Ücret

Var

Var

Var

26

Ölüm Yardimi

Yok

Yok

Var

27

Primler

Var

Var

Var

28

Saglik Yardimi(Ayni)

Yok

Var

Var

29

Stajyer Yardimi

Yok

Yok

Yok

30

Satis Primi

Var

Var

Var

31

Tasit (Servis Yok)

Yok

Yok

Yok

32

Tasit (Nakdi)

Var

Var

Var

33

Temettü Ikramiyesi

Var

Var

Var

34

Toplu SözlesmeZam farklari

Var

Var

Var

35

Tabii Afet Yardimi

Var

Var

Var

36

Tesvik Ikramiyesi

Var

Var

Var

37

Yolluk

Yok

Belli miktari asan kismavar

Var

38

Yemek (Ayni)Isyerinde

Yok

Yok

Yok

39

Yemek (Nakdi )

Bellimiktariasan kismavar

Var

Var

40

Yillik Izin Ücreti

Var

Var

Var

41

Yipranma Tazminati

Var

Var

Var

42

Yilbasi Ikramiyesi

Var

Var

Var

43

Yakacak (Nakdi)

Var

Var

Var

44

Yakacak (ayni Yok)

Yok

Var

Var